Search Results

1 result

  1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, ST 46

    Numerical simulation of cigarette smoking process

    LI Qiaoling(1); MA Pengfei(1); LIU Xiucai(1); HUANG Huizhen(1); LIN Yan(1); XU Hanchun(1); HUANG Chaozhang(1); ZHENG Quanxing(1); LI Yuefeng(1); CHEN Xiaodong(2); LI Bin(3)
    (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
    A comprehensive two-dimensional (2D) mathematical model was developed to simulate the process of cigarette smoking. The developed model features four characteristics: (1) adopting kinetic models for water evaporation, tobacco pyrolysis and char oxidation; ...