Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 47-51., ISSN.1002-0861

  Analysis of harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke

  JIANG Lamei(1); LIAN Wenliu(1); DING Shichao(1); WANG Sheng(2); QIAN Xiaochun(1); TAN Haifeng(1); LIU Feng(1)
  (1) Technology Center of China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410014, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to determine the harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke, the influences of each part of trapping device and sample preparation on the determined values of eight aldehyde and ketone compounds were investigated. A...
 2. Tobacco Science & Technology, 2011, 12, p. 5-8., ISSN.1002-0861

  Factors affecting design of low ignition propensity cigarette

  JING YI(1); XING JUN(1); ZHOU CHUN-PING(2); LIU FENG(1); CHEN ZAI-GEN(1); ZHOU MING-ZHU(1); LI XIAO-HUI(1); WANG JIN-PING(1); DONG HAO(1); ZHOU DE-CHENG(1)
  1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. Technology Center, Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China
  In order to study the factors affecting the design of low ignition propensity (LIP) cigarette, cigarette samples were made of the same tobacco compositions and wrapped with ordinary cigarette paper or banded cigarette paper, the band diffusivity,...