1. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 13-16, ISSN.1002-0861

    Application of digital image analysis in determination of strip structure

    XU Dayong(1); Yu Na(1); DENG Guodong(1); LI Shanlian(1); SHEN Xiaofeng(2); JIANG Linzhong(3); LI Xinfeng(3); JIANG Huanyuan(4); DU Jinsong(*1)
    (1) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Longyan Golden Leaf Redrying Co., Ltd., Longyan 364102, Fujian, P.R. China; (4) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 364022, Fujian, P.R. China
    A new method for determining strip structure with digital image analysis was discussed. The results showed that: 1) digital image analysis method could be used to determine strip structure; the test precision of the method ranged from 1.31 to 31.91...