Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 69-73, ISSN.1002-0861

    Effects of nanometer synergistic fertilizer on growth, development and quality of flue-cured tobacco

    GUO Weimin(1); YIN Qisheng(1); ZHANG Yanling(1); CAI Xianjie(1); LIANG Taibo(1); LI Zhihui(2); WANG Weichao(3); CAO Xiaotao(3); LI Weiguan(3); SUN Yongjun(3); XIE Jianping(*1)
    (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hualong Fertilizer Technology Co., Ltd., Beijing 102601, P.R. China; (3) Xiangcheng Branch of Xuchang Tobacco Company, Xiangcheng 461700, Henan, P.R. China
    The effects of nanometer synergistic fertilizer on the growth, economic characters and quality of flue-cured tobacco were investigated on cv. Zhongyan 100 by field experiment. The results showed that: 1) at prophase and metaphase, growth of tobacco...