Search Results

1 result

  1. CORESTA Congress, Paris, 2006, SSPOST 05

    Reducing the level of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoke by zeolites

    ZHOU Shilu; WANG Ying; RUAN Xiaoming; YI Shengzhi; XIAO Xiezhong; YUN Zhiyu; XU Jiahui; CAO Yi; ZHOU Chunfang; ZHU Jianhua
    Nanjing University, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing, China.
    Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are toxic and carcinogenic compounds with low volatility in smoke. The objective of this paper is to selectively reduce the level of PAHs in smoke by zeolites, and two compounds, fluoranthene and anthracene are...