Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 12, p. 49-51, ISSN.1002-0861

  Determination of moisture content in tobacco with gas chromatography

  WU Jinming(1); PENG Bin(*2); LIU Kejian(2); ZHAO Xiaodong(2); LI Ping(2); ZHANG Xiaobing(2)
  (1) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510145, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to accurately determine the moisture content in tobacco, a method with gas chromatography was developed. Four factors, including extraction means, extraction solvent, extraction time and solvent volume, were optimized. The results showed...
 2. Tobacco Science & Technology, 2011, 11, p. 40-43., ISSN.1002-0861

  Effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco and reconstituted tobacco inclusion on deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke

  PENG BIN(1); LI XU-HUA(2); ZHAO LE(1); NIE CONG(1); XIE FU-WEI(1); ZHANG GAO-FENG(3); ZHU YU(3); XU HENG(3); HE SHU-JIE(3); MENG ZHAO-YU(4); XIANG NENG-JUN(4)
  1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510145, P.R. China; 3. China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; 4. Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, P.R. China
  In order to investigate the effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco or reconstituted tobacco inclusion on the deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke, 15 cigarette samples containing different proportions of expanded...