Search Results

1 result

  1. CORESTA Meeting, Smoke/Technology, Xian, 2001, ST 52

    Development and effectiveness of one kind of smokeless ashtray

    YANG Huawu; LIU Jianfu; LI Ke; DENG Chanjian; XIA Pingyu; TAN Bing; TAN Xinliang; CHEN Gang
    Changsha Cigarette Factory, Research Center, Changsha, Hunan, China
    Much effort has been made in the reduction of ETS components, especially those originating from sidestream smoke (SS), and various kinds of smokeless ashtrays have been developed. However, tests of commercially available smokeless ashtrays and indoor...