1. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2016, 70, abstr. 80

    Volatile components release characteristics of tobacco smoke under heating conditions

    ZENG Shitong(1); CUI Kai(1); LIU Shan(1); TANG Peipei(1); SUN Shihao(1); ZONG Yongli(1); ZHANG Jianxun(1); HU Anfu(2); YANG Jun(2)
    (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China; (2) China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd, Zhejiang, China
    In order to investigate volatile components release characteristics of tobacco smoke under heating conditions, seven different tobacco samples including flue-cured tobacco (B2F, C3F, X2F), oriental tobacco (B1, B2) and burley tobacco (B2F, C3F) were...