Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...
 2. CORESTA Congress, Edinburgh, 2010, SSPT 12

  Effects of paper and filter on Hoffmann analytes.

  NIE Cong; YU Chuanfang; XIE Fuwei; CHANG Jiheng; ZHAO Le; PENG Bin; CUI Tao; YANG Qingguo; HE Shujie; MENG Zhaoyu; XIANG Nengjun; YANG Liu
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
  To investigate the effects of paper and filter on the harmful components in mainstream cigarette smoke, cigarette paper, tipping paper and plug wrapper with 5 different air permeabilities respectively, cigarette paper with 5 different grammages,...