Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2011, 9, p. 65-70., ISSN.1002-0861

    Influence of light’s nature on quality of and photosynthetic pigment contents in flue-cured tobacco

    GUO WEI-MIN(1); ZHANG YAN-LING(1); CAI XIAN-JIE(1); WANG JIAN-WEI(1); WANG WEI-CHAO(2); CAO XIAO-TAO(2); YANG XU-XIA(2); LI SHU-XIA(2); YIN QI-SHENG(1)
    1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China2. Xiangcheng Branch of Xuchang Tobacco Company, Xiangcheng 461700, Henan, P.R. China
    For clarifying the influences of solar spectrum constitution on the quality of and photosynthetic pigment contents in flue-cured tobacco, the appearance quality of and chemical components and photosynthetic pigment contents in flue-cured tobacco...