Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 35-39, ISSN.1002-0861

  Regression models between harmful components in cigarette smoke and parameters of cigarette material

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); XIANG Nengjun(2); MENG Zhaoyu(2); ZHANG Gaofeng(3); YANG Jun(3); HE Shujie(3); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China; (3) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China
  In order to study the influences of cigarette material on the deliveries of harmful components (CO, NNK, NH3, HCN, BaP, phenol, crotonaldehyde, nicotine and tar) in mainstream cigarette smoke, orthogonal tests were conducted and the prediction models...
 2. Tobacco Science & Technology, 2011, 11, p. 40-43., ISSN.1002-0861

  Effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco and reconstituted tobacco inclusion on deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke

  PENG BIN(1); LI XU-HUA(2); ZHAO LE(1); NIE CONG(1); XIE FU-WEI(1); ZHANG GAO-FENG(3); ZHU YU(3); XU HENG(3); HE SHU-JIE(3); MENG ZHAO-YU(4); XIANG NENG-JUN(4)
  1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510145, P.R. China; 3. China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; 4. Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, P.R. China
  In order to investigate the effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco or reconstituted tobacco inclusion on the deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke, 15 cigarette samples containing different proportions of expanded...