Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2009, 8, p. 50-5, ISSN.1002-0861

    Difference of plastid pigment content among tobacco cultivars and its relationship with smoking quality

    GUO WEI-MIN; YIN QI-SHEN; SONG JI-ZHEN
    Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
    The difference of plastid pigments in green leaves and cured leaves among cv. K326, NC89, Zhongyan100, Yunyan85, Yunyan202 and Longjiang911 from different tobacco growing areas and its relationship to smoking quality were investigated with field...