Search Results

2 results

 1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2013, Seville, ST 56

  Dose-effect relationship between main precursors and delivery of hydrocyanic acid in cigarette smoke and influencing factors of the same

  WANG Hongbo; XIA Qiaoling; XIE Fuwei; GUO Jizhao; CAO Depo; ZHAO Xiaodong; DING Li; YAN Quanping; LIU Kejian; LIU Huimin
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  With a home-made cigarette smoking simulator of rapid heating, the source of hydrocyanic acid (HCN) in cigarette smoke was studied. The effects of tobacco matrix, pyrolysis temperature, oxygen content in atmosphere, flow rate and heating rate on the...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...