1. CORESTA Congress, Berlin, 2016, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 39

  Estimation of smokers’ mouth level exposure to cigarette smoke with filter analysis method

  CAI Junlan; PENG Bin; WANG Bing; WANG Sheng; ZHAO Ge; YU Jingjing; GUO Junwei; ZHANG Xiaobing; XIE Fuwei
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  Part-filter analysis method was used to estimate Chinese smokers' mouth level exposure (MLE) to nine chemical components in cigarette smoke. 1) A series of quantitative analysis methods for determining levels of nicotine, tar, solanesol and six...
 2. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2016, 70, abstr. 82

  Simultaneous determination of nicotine, 1,2-propylene glycol and glycerol in e-liquids by gas chromatography method

  CAI Junlan; CHEN Li; WANG Bing; PENG Bin; YU Jingjing; CUI Huapeng; ZHANG Xiaobing; LIU Huimin; LIU Shaofeng
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  A gas chromatography method was developed for simultaneous determination of nicotine, 1,2-propylene glycol and glycerol in e-liquids. E-liquids were shaking extracted by isopropanol with two internal standards for 20 min, and then the extraction was...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...