Search Results

3 results

 1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 24

  Influences of chronic alcohol consumption and critical enzyme regulation on the in vivo metabolism of NNK in mice

  MAO Jian(1); ZHANG Qidong(1); WANG Ronghao(1); LI Chen(1); LIU Shuaidong(2); CHAI Guobi(1); WANG Dingzhong(1); XI Hui(1); LIU Junhui(1); ZHANG Jianxun(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China; (2) Technology Center of China Tobacco Shaanxi Industrial Co., Ltd., Baoji, Shaanxi, P.R. China
  The progressive clarification of influential factors on the in vivo metabolism of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), one of the potent carcinogens in tobacco, could provide valuable information for precisely evaluating the health...
 2. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2017, Kitzbühel, ST 26

  Dynamic determination of nicotine and 11 metabolites in brain and blood of rat by simultaneous microdialysis coupled with UHPLC-HRMS

  MAO Jian; SUN Shihao; LU Binbin; LI Peng; LIU Junhui; ZENG Shitong; ZHANG Qidong; CHAI Guobi; XI Hui; ZHANG Jianxun
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  Nicotine is the most specific cigarette smoke component and plays a key role in tobacco addiction. Nicotine dependence based on neuropharmacology effects is closely associated with nicotine metabolism. Although peripheral metabolism of nicotine has...
 3. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2016, 70, abstr. 59

  Determination of nicotine and its metabolites in rat brain using microdialysis coupled with UHPLC-Q-Exactive high resolution mass spectroscopy

  MAO Jian; LU Binbin; LI Peng; LIU Junhui; ZHANG Wenjuan; HONG Guangfeng; HUO Xiankuan; SUN Shihao
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  In order to accurately determine nicotine (Nic) and its metabolites in rat brain, a method of microdialysis coupled with ultra high performance iquid chromatography-high resolution quadrupole-Orbitrap (UHPLC-Q-Exactive) mass spectrometry was...