Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2011, 12, p. 56-60., ISSN.1002-0861

    Determination of resorcinol and other phenolic compounds in mainstream cigarette smoke by two-dimensional liquid chromatography

    YAN QUAN-PING; WANG SHENG; DING LI; ZHAO GE; GUO JI-ZHAO; XIE FU-WEI
    Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
    Seven major phenolic compounds, including hydroquinone, resorcinol, catechol, phenol, m+p-cresol and o-cresol, in mainstream cigarette smoke were determined by liquid chromatography with two-dimensional column (2D-LC). The conditions of heart-cutting...