1. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2014, 68, abstr. 82

    Permeable mechanism of complex enzymes for improving casing absorption in tobacco leaves

    QIU Changgui(1); HOU Ying(1); LIU Jihui(2); WANG Hui(2); HUA Yikun(2); WANG Xianguo(2); YANG Shengjiang(3); HUANG Kaixin(3)
    (1) Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co. Ltd., Kunming, China; (2) Technology Centre of Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming, China; (3) Kunming Weinuo Jinshen Biological Engineering Co., Ltd., Kunming, China
    In order to investigate the distribution characteristics and permeable mechanism of casing materials absorbed on the surface of tobacco leaves, the epicuticular waxes on the surface of the tobacco leaf were processed by using methylene chloride and...