1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2011, Graz, ST 41

    Study on the correlation between the free amino acids and sensory properties of flue-cured tobacco

    DENG Guobin(1); WANG Lan(1); XU Hongfen(1); ZENG Xiaoying(2); ZHOU Lijuan(1); WANG Chao(2); HU Weiyao(2)
    (1) Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co. Ltd., Kungmng, P.R.China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co. Ltd., Kungming, P.R. China
    The relationship between the free amino acids and the sensory properties of flue-cured tobacco leaves was studied by partial correlation analysis and canonical correlation analysis in this paper. The correlation was significant. Arginine, methionine...