1. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2019, 73, abstr. 042

    Determination of amounts of harmful substances migrating from plastic assemblies in electronic cigarettes

    FAN Meijuan(1); PAN Lining(1); CUI Huapeng(1); DUAN Yuanxing(2); LIU Yibo(3); NIU Jiajia(1); MAO Youan(4); CHEN Li(1); GUO Junwei(1); LIU Shaofeng(1); WANG Hongbo(1); LIU Huimin(1); ZHAO Le(1)
    (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China; (2) Technology Center of China Tobacco Yunnan Industrial, Kunming, P.R. China; (3) Technology Center of China Tobacco Guangdong Industrial, Guangzhou, P.R. China; (4) Technology Center of China Tobacco Hunan Industrial, Changsha, P.R. China
    Plastic materials are widely used in assemblies of e-cigarettes. Plastic materials shall not transfer harmful substances to the content of e-liquid in quantities which change the composition of the e-liquid or the aerosol and thereby increase the...