Search Results

30 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 47-51., ISSN.1002-0861

  Analysis of harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke

  JIANG Lamei(1); LIAN Wenliu(1); DING Shichao(1); WANG Sheng(2); QIAN Xiaochun(1); TAN Haifeng(1); LIU Feng(1)
  (1) Technology Center of China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410014, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to determine the harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke, the influences of each part of trapping device and sample preparation on the determined values of eight aldehyde and ketone compounds were investigated. A...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 36-40, ISSN.1002-0861

  Application of multiple factor analysis (MFA) in cigarettes style character analyzing

  LU Longjian(1); CHEN Lei(2); YU Ling(3); WU Da(*3); WANG Mingfeng(4); LIU Baizhan(3); ZHU Zhongliang(*1)
  (1) Department of Chemistry, Tongji University, Shanghai 200092, P.R. China; (2) Shanghai Peony Flavor & Fragrance Co., Ltd., Shanghai 201203, P.R. China; (3) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China; (4) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China
  To analyze the character of cigarettes style, the chemical components in smoke of six cigarette brands from Shanghai, Yunnan and Henan were grouped into 4 categories (spicy, sweet, fruit and fresh notes) according to their flavor characters. The...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 13-16, ISSN.1002-0861

  Application of digital image analysis in determination of strip structure

  XU Dayong(1); Yu Na(1); DENG Guodong(1); LI Shanlian(1); SHEN Xiaofeng(2); JIANG Linzhong(3); LI Xinfeng(3); JIANG Huanyuan(4); DU Jinsong(*1)
  (1) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Longyan Golden Leaf Redrying Co., Ltd., Longyan 364102, Fujian, P.R. China; (4) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 364022, Fujian, P.R. China
  A new method for determining strip structure with digital image analysis was discussed. The results showed that: 1) digital image analysis method could be used to determine strip structure; the test precision of the method ranged from 1.31 to 31.91...
 4. Tobacco Science & Technology, 2012, 12, p. 9-13, ISSN.1002-0861

  Characterization of temperature distribution in cigarette burning cone

  LIU Minchang(1,3); LI Bin(*1); YIN Donghong(2); XIE Guoyong(2); CHANG Jiheng(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Technology Center, China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410007, P.R. China; (3) Technology Center, China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China
  In order to characterize the temperature distribution in cigarette burning cone more accurately, a temperature-based method for determining puffing time was proposed. Six interpolation methods, line-connection, the nearest neighbor point, modified...
 5. Tobacco Science & Technology, 2012, 2, p. 66-70., ISSN.1002-0861

  Subcellular distribution and chemical forms of Cd in two tobacco genotypes with different Cd accumulating pattern

  TIAN Yangyang(1); CHEN Jianghua(2); ZHANG Yanling(1); ZHANG Shixiang(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hunan Tobacco Corporation of CNTC, Changsha 410004, P.R. China
  An experiment on hydroponic seedlings was carried out to study the subcellular distribution and chemical forms of Cd in the root system and leaves of two tobacco genotypes (K326 and N. Rustica) with different Cd accumulation pattern at different Cd...
 6. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 5-8, ISSN.1002-0861

  Characterization of cut tobacco size distribution based on fractal theory

  YU Na(1); SHEN Xiaofeng(2); XU Dayong(1); LI Huajie(3); CHANG Mingbin(3); DU Jinsong(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Technology Center of Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Technology Center of China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 361004, Fujian, P.R. China
  In order to study the characteristics of cut tobacco size distribution, the correlation equation of accumulative mass percentage of cut tobacco under test sieve versus fractal dimension was derived, and the relationship between loss of tobacco from...
 7. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 56-59, 66, ISSN.1002-0861

  Analysis of residues of famoxadone and fenamidone in tobacco

  ZHU Baokun(1); LIAO Yuqi(2); JIANG Juxing(1); WANG Sujuan(1); LIU Ya(1); XIA Jianjun(*1)
  (1) Hongyun-Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (2) School of Chemical Science and Technology, Yunnan University, Kunming 650091, P.R. China
  A method for fast testing the famoxadone and fenamidone residues in tobacco leaves with ultra-high performance liquid chromatography was developed by using acetonitrile as an extraction solvent. Twenty-two flue-cured tobacco samples were tested. The...
 8. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 5-9, 23, ISSN.1002-0861

  Secondary casing application in Virginia type cigarette

  YAN Keliang(1); WU Yi(1); ZENG Xiaoying(1); XU Guowang(2); WANG Chao(1); HU Weiyao(1); LI Qinghua(1)
  (1) Technology Center, Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (2) National Chromatographic Research & Analysis Center, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian 116023, Liaoning, P.R. China
  In order to study the secondary casing (adding functional casing and brand specific casing) application in Virginia type cigarette, the appropriate blending proportion of three biological agents was investigated, the mechanism of functional casing...
 9. Tobacco Science & Technology, 2012, 6, p. 41-44, ISSN.1002-0861

  Studies on synthesis, characterization and pyrolysis of zinc (II) and calcium (II) complex compounds of maltol and ethyl maltol

  LI Yanling; LI Yabai; DENG Changjian; LU Hongbing; LIU Jinyun; YANG Huawu
  Technology Center, China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410007, P.R. China
  In order to investigate their pyrolytic behavior, four complexes of maltol/ethyl maltol and zinc (II)/calcium (II) were prepared and characterized by 1H NMR, 13C NMR, UV, IR spectra. The pyrolytic experiments of the complex alone or in cigarettes...
 10. Tobacco Science & Technology, 2012, 7, p. 54-60, ISSN.1002-0861

  Selective removal of phenol from cigarette smoke by grooved filter plug with modified cellulose wrapper

  HUANG Fu; JIN Yong; ZHONG Kejun; ZHU Xiaoqun; LIU Qi; XIE Lanying*
  Technology R&D Center, China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410007, P.R. China
  The samples of cigarette attached with grooved filter plug were prepared, the plug wrapper was made of cellulose modified by polyethylene glycol/acetylpropionic acid/triethylene-glycol diacetate. The effects of the said cellulose modifiers on the...