Search Results

3 results

 1. CORESTA Congress, Sapporo, 2012, Smoke Science/Product Technology Groups, SSPTPOST 27

  Preparation of dual functional mesoporous MCM-41 containing alkaline and transition metalgroups for selectively removing hydrogen cyanide from cigarette smoke

  NIE Cong(1); SUN Xuehui(1); WANG Mingfeng(2); ZHAO Le(1); JIANG Juxing(2); PENG Bin(1); WANG Yipeng(1); YANG Song(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd, Kunming, P.R. China
  In this study, inorganic mesoporous MCM-4l was synthesised by hydrothermal synthesis and functionalised by both alkaline and transition metal groups. The structures of the obtained dual functional MCM-41 were characterised by XRD, elemental...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...
 3. Tobacco Science & Technology, 2011, 11, p. 40-43., ISSN.1002-0861

  Effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco and reconstituted tobacco inclusion on deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke

  PENG BIN(1); LI XU-HUA(2); ZHAO LE(1); NIE CONG(1); XIE FU-WEI(1); ZHANG GAO-FENG(3); ZHU YU(3); XU HENG(3); HE SHU-JIE(3); MENG ZHAO-YU(4); XIANG NENG-JUN(4)
  1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510145, P.R. China; 3. China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; 4. Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, P.R. China
  In order to investigate the effects of expanded cut stem, expanded cut tobacco or reconstituted tobacco inclusion on the deliveries of harmful components in mainstream cigarette smoke, 15 cigarette samples containing different proportions of expanded...