1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2011, Graz, ST 40

    Research on relationship of thermal conductivity, thermal diffusivity, volume thermal capacity of cut tobacco with temperature

    HAN Ying(1,2); YAN Ya-Ming(2); MOU Ding-Rong(1); DONG Wei(1); GONG Rong-Gang(1); LIU Chao-Xian(2); LU Duan-Feng(2); LI Bin(2)
    (1) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R China
    The thermal properties of cut tobacco, such as thermal conductivity, thermal diffusivity and volume thermal capacity, are essential to the analysis of heat and mass transfer in various conditions of tobacco processing. The thermal properties of cut...