Search Results

1 result

  1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 24

    Influences of chronic alcohol consumption and critical enzyme regulation on the in vivo metabolism of NNK in mice

    MAO Jian(1); ZHANG Qidong(1); WANG Ronghao(1); LI Chen(1); LIU Shuaidong(2); CHAI Guobi(1); WANG Dingzhong(1); XI Hui(1); LIU Junhui(1); ZHANG Jianxun(1)
    (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China; (2) Technology Center of China Tobacco Shaanxi Industrial Co., Ltd., Baoji, Shaanxi, P.R. China
    The progressive clarification of influential factors on the in vivo metabolism of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), one of the potent carcinogens in tobacco, could provide valuable information for precisely evaluating the health...