1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2013, Seville, STPOST 07

    Smoking puff ratio of cigarettes and its determination method

    WANG Zhiguo(1); ZHANG Xiaobing(2); LIU Wei(1); PENG Bin(2); DU Wen(1); ZHONG Kejun(1); LIU Huimin(2)
    (1) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Technology Center and Changsha Cigarette Factory, Changsha, Hunan, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
    The ratio between cut tobacco burned at puffing stage and cut tobacco burned during the whole smoking process of a cigarette was defined as smoking puff ratio (SPR), and a method for determining the SPR of a cigarette was proposed. Cigarettes were...