Search Results

33 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 36-40, ISSN.1002-0861

  Application of multiple factor analysis (MFA) in cigarettes style character analyzing

  LU Longjian(1); CHEN Lei(2); YU Ling(3); WU Da(*3); WANG Mingfeng(4); LIU Baizhan(3); ZHU Zhongliang(*1)
  (1) Department of Chemistry, Tongji University, Shanghai 200092, P.R. China; (2) Shanghai Peony Flavor & Fragrance Co., Ltd., Shanghai 201203, P.R. China; (3) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China; (4) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China
  To analyze the character of cigarettes style, the chemical components in smoke of six cigarette brands from Shanghai, Yunnan and Henan were grouped into 4 categories (spicy, sweet, fruit and fresh notes) according to their flavor characters. The...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 77-80, ISSN.1002-0861

  Adsorption purification of TMV antiserum and detection application

  LUO Zhaopeng(1); WEI Chunyang(1); LI Naihui(2); YANG Jun(1); JIN Dawei(1); JIN Lifeng(1); LI Feng(1); LIN Fucheng(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Linyi Tobacco Limited Company of Shandong Province, Linyi 276003, Shandong, P.R. China
  For the detection of TMV in tobacco, antiserum was prepared by injecting purified TMV virion into mouse and the titer of antiserum was determined after adsorption purification, an ELISA analysis system was established basing on the in-house TMV...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 13-16, ISSN.1002-0861

  Application of digital image analysis in determination of strip structure

  XU Dayong(1); Yu Na(1); DENG Guodong(1); LI Shanlian(1); SHEN Xiaofeng(2); JIANG Linzhong(3); LI Xinfeng(3); JIANG Huanyuan(4); DU Jinsong(*1)
  (1) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Longyan Golden Leaf Redrying Co., Ltd., Longyan 364102, Fujian, P.R. China; (4) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 364022, Fujian, P.R. China
  A new method for determining strip structure with digital image analysis was discussed. The results showed that: 1) digital image analysis method could be used to determine strip structure; the test precision of the method ranged from 1.31 to 31.91...
 4. Tobacco Science & Technology, 2012, 3, p. 48-51., ISSN.1002-0861

  Factors influencing determination of total volatile components in tobacco flavors

  LIU Shan(1); HU Jun(1); LIU Yang(1); HUANG Yan(2); ZHU Qinglin(3); QU Rongfen(4); LIU Yi(5); YANG Tingshu(6); XIE Jianping(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Huafang Tobacco Flavor Co., Ltd., Guangzhou 510530, P.R. China; (3) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd., Hefei 230088, P.R. China; (4) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China; (5) Huabao Food Flavor and Fragrance (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai 201821, P.R. China; (6) Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co., Ltd., Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the factors influencing the determination of total volatile components in tobacco flavor, 6 tobacco flavor samples including top flavors and casings were measured in 4 laboratories. The factors involved were specifications of...
 5. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 5-8, ISSN.1002-0861

  Characterization of cut tobacco size distribution based on fractal theory

  YU Na(1); SHEN Xiaofeng(2); XU Dayong(1); LI Huajie(3); CHANG Mingbin(3); DU Jinsong(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Technology Center of Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Technology Center of China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 361004, Fujian, P.R. China
  In order to study the characteristics of cut tobacco size distribution, the correlation equation of accumulative mass percentage of cut tobacco under test sieve versus fractal dimension was derived, and the relationship between loss of tobacco from...
 6. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 56-59, 66, ISSN.1002-0861

  Analysis of residues of famoxadone and fenamidone in tobacco

  ZHU Baokun(1); LIAO Yuqi(2); JIANG Juxing(1); WANG Sujuan(1); LIU Ya(1); XIA Jianjun(*1)
  (1) Hongyun-Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (2) School of Chemical Science and Technology, Yunnan University, Kunming 650091, P.R. China
  A method for fast testing the famoxadone and fenamidone residues in tobacco leaves with ultra-high performance liquid chromatography was developed by using acetonitrile as an extraction solvent. Twenty-two flue-cured tobacco samples were tested. The...
 7. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 5-9, 23, ISSN.1002-0861

  Secondary casing application in Virginia type cigarette

  YAN Keliang(1); WU Yi(1); ZENG Xiaoying(1); XU Guowang(2); WANG Chao(1); HU Weiyao(1); LI Qinghua(1)
  (1) Technology Center, Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (2) National Chromatographic Research & Analysis Center, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian 116023, Liaoning, P.R. China
  In order to study the secondary casing (adding functional casing and brand specific casing) application in Virginia type cigarette, the appropriate blending proportion of three biological agents was investigated, the mechanism of functional casing...
 8. Tobacco Science & Technology, 2012, 7, p. 17-23, ISSN.1002-0861

  Correlation analysis between appearance quality and sensory quality of Henan flue-cured tobacco

  YAN Hongyang(1); YAN Hongxi(2); JI Songyi(*3,4); HAN Ming(5); LEI Jinshan(6); YAN Keyu(7)
  (1) Staff Dev. Inst. of CNTC, Zhengzhou 450008, PRC; (2) Hangzhou Cig. Factory, CNTC Zhejiang Ind. Co., Ltd., Hangzhou 310008, PRC; (3) CNTC Yunnan Kunchuan Reascend Science & Technology Co., Ltd., Kunming 650106, PRC; (4) Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co., Ltd., Kunming 650106, PRC; (5) Anyang Cig. Factory, CNTC Henan Ind. Co., Ltd., Anyang 455004, PRC; (6) Changcheng Cigar Factory, CNTC Chuanyu Ind. Co., Ltd., Shifang 618400, PRC; (7) Zhengzhou Uni. of Light Industry, Zhengzhou 450002, PRC
  Taking a complete set of grading national standard samples of Henan flue-cured tobacco duplicated from the national standards as experimental material, the appearance and sensory qualities of each grade sample were quantitatively evaluated according...
 9. Tobacco Science & Technology, 2012, 9, p. 5-9, ISSN.1002-0861

  Applicability of flavor style sensory evaluation method for chinese-style cigarette in different areas

  WU Yi(1); ZENG Xiaoying(1); ZHU Baokun(1); ZHAO Jianhua(2); WANG Mingfeng(*1)
  (1) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (2) School of Statistics and Mathematics, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming 650221, P.R. China
  To validate the applicability of flavor style sensory evaluation method for Chinese-style cigarette in different areas, 10 cigarette samples were panel tested in 5 representative cities, Guangzhou, Xi’an, Harbin, Shanghai and Kunming. The fluctuation...
 10. Tobacco Science & Technology, 2011, 1, p. 48-51., ISSN.1002-0861

  Online monitoring of major chemical components in reconstituted tobacco by AOTF-NIR

  WANG BAO-XING(1);ZOU ZHEN-MIN(2); LIU WEI-JUAN(1); LI XIAO-YA(1); HOU YING(1); DONG HAI-PING(2); WEI QING(1)
  1. Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co., Ltd., Kunming 650106, P.R. China; 2. Jinan Brimrose Co., Ltd., Jinan 250100, P.R. China
  For online quality monitor of a paper-making process, the models for predicting nicotine, total sugar, reducing sugar, chlorine ion and potassium ion in reconstituted tobacco were established by the application of acoustooptic tunable near-infrared...