1. Tobacco Science & Technology, 2011, 12, p. 5-8., ISSN.1002-0861

    Factors affecting design of low ignition propensity cigarette

    JING YI(1); XING JUN(1); ZHOU CHUN-PING(2); LIU FENG(1); CHEN ZAI-GEN(1); ZHOU MING-ZHU(1); LI XIAO-HUI(1); WANG JIN-PING(1); DONG HAO(1); ZHOU DE-CHENG(1)
    1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. Technology Center, Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China
    In order to study the factors affecting the design of low ignition propensity (LIP) cigarette, cigarette samples were made of the same tobacco compositions and wrapped with ordinary cigarette paper or banded cigarette paper, the band diffusivity,...