Search Results

2 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 35-39, ISSN.1002-0861

  Regression models between harmful components in cigarette smoke and parameters of cigarette material

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); XIANG Nengjun(2); MENG Zhaoyu(2); ZHANG Gaofeng(3); YANG Jun(3); HE Shujie(3); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China; (3) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China
  In order to study the influences of cigarette material on the deliveries of harmful components (CO, NNK, NH3, HCN, BaP, phenol, crotonaldehyde, nicotine and tar) in mainstream cigarette smoke, orthogonal tests were conducted and the prediction models...