1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 20

    Factors influencing burning cone fallout of super slim cigarettes

    YU Saibo; TAN Chao; WANG Shitai; GUO Xuemin; JIN Yong; WU Yizi; FAN Hongmei; LI Ke; TAN Haifeng; LIU Qi; CHEN Qian
    Technology Center of China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd of CNTC, Hunan, P.R. China
    The effects of four factors (individual weight, combustion improver content in cigarette paper, moisture content in cut tobacco and sliver content in cut tobacco) on the burning cone fallout of super slim cigarettes were investigated by an in-house...