Search Results

1 result

  1. CORESTA Congress, Kunming, 2018, Smoke Science/Product Technology Groups, STPOST 08

    Effects of treatment time of ultraviolet irradiation and ozone on the internal quality of the redrying tobacco

    XU Chunping(1); BAI Jiafeng(2); ZHENG Kai(3); ZHU Guocheng(3); HU Zhizhong(2); JIANG Yu(1); XU Heng(4); LI Shufang(3); YANG Zhiqiang(3)
    (1) College of Food and Biological Engineering, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou, Henan, P.R. China; (2) Technical Center, China Tobacco Guangxi Industrial Co. Ltd, Nanning, Guanxi, P.R. China; (3) Xuchang Cigarette Factory, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Xuchang, Henan, P.R. China; (4) Technical Center, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd, Zhengzhou, Henan, P.R. China
    To investigate the effect of ultraviolet (UV) radiation and ozone on the internal quality of redrying tobacco, Qujing redrying tobacco (B2F) was selected as experimental material and irradiated by UV irradiation (producing ozone) and treated with...