Search Results

3 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 6, p. 63-66, 71, ISSN.1002-0861

  Effects of smoking regime on ammonia delivery in mainstream cigarette smoke

  ZHANG Xia; XU Yong; LIU Wei; JIN Yongcan; CAO Hongyun; HU Shouyi; MA Yan; CHEN Yongkuan; MIAO Mingming
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the influences of smoking regime on the ammonia delivery in mainstream cigarette smoke, 4 cigarette samples were smoked under different smoking regimes on smoking machine, and the ammonia deliveries in mainstream smoke of these ...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 60-65, ISSN.1002-0861

  Correlation, stepwise regression and path analysis of twenty-five chemical components in cured tobacco leaves with tar

  ZHANG Tao; DUAN Yuanxing; CHEN Jinxiong; ZHANG Xia; XU Yong; YANG Shuai; MA Yan; WANG Lan; SUN Guifen; HU Shouyi
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  The tar yield and the contents of 25 chemical components in 182 samples of cured tobacco leaves were determined, the multiple stepwise regression equation of tar yield versus the contents of those chemical components was developed, the correlations ...
 3. Tobacco Science & Technology, 2011, 10, p. 58-60., ISSN.1002-0861

  Differential analysis of hydrogen cyanide delivery in mainstream smoke of different domestic[Chinese] and imported cigarettes

  XU YONG; ZHANG XIA; LIU WEI; CHEN YONG-KUAN; JIN YONG-CAN; YANG SHUAI; MA YAN; CAO HONG-YUN; RUI XIAO-DONG; MIAO MING-MING
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  The hydrogen cyanide (HCN) content in mainstream smoke of 157 domestic and imported cigarette samples were determined with continuous flow method, and the results were statistically analyzed. The results showed that: 1) the HCN delivery of domestic ...