Search Results

37 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 29-33., ISSN.1002-0861

  Effects of moisture content in cut tobacco on deliveries of 7 harmful compounds in mainstream cigarette smoke

  LIU Zhihua(1); YANG Song(2); WANG Kunmiao(1); HE Pei(1), LI Fan(2); CHEN Yongkuan(1); MIAO Mingming(1)
  (1) Key Lab of Tobacco Chemistry of Yunnan, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) School of Pharmaceutical Science, Kunming Medical University, Kunming 650031, P.R. China
  To investigate the influence of moisture content in cut tobacco on the deliveries of 7 harmful compounds, including CO, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), benzo[a]pyrene (B[a]P), HCN, NH3, phenol and crotonaldehyde, in mainstream...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 61-64, ISSN.1002-0861

  Changes of degradation products of carotenoids and cembranoids in B4F flue-cured tobacco during redrying

  YIN Gengyun(1); XU Shitao(1); RUAN Xin(2); WEI Jie(1); LIU Jinyun(1); HOU Ducheng(*2)
  (1) Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) Tianfu Tobacco Redrying Co., Ltd., Hongyun Honghe Group, Qujing 655001, Yunnan, P.R. China
  The changes of degradation products of carotenoids and cembranoids in B4F flue-cured tobacco during redrying were studied with orthogonal experimental design. The results showed that: 1) The content of dihydroactinidiolide was remarkably affected by...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 20-22, 25, ISSN.1002-0861

  Improvement of moisture content control system in HAUNI ordering cylinder

  DONG Wei; LI Kun; WANG Jian; ZHAO Yu; YAN Junmin
  Xuzhou Cigarette Factory, China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., Xuzhou 221005, Jiangsu, P.R. China
  In order to minimized the fluctuation of output moisture content in tobacco, the control system in HAUNI’s ordering cylinder was modified as follows: 1) a closed loop control system was designed for the output end of the cylinder, to feed the value...
 4. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 33-37, ISSN.1002-0861

  Application of fuzzy judgment and Euclidean distance method in evaluation of chemical components in flue-cured tobacco leaf

  HU Zhongsheng; CHEN Jingbo; ZHOU Xinghua; ZHAO Qibai*; XU Zhiqiang
  China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., Nanjing 210019, P.R. China
  In order to scientifically assess the chemistry of tobacco leaf, 9 chemical indices (including nicotine, total sugar, reducing sugar, total nitrogen, potassium, chlorine, sugar/nicotine ratio, nitrogen/nicotine ratio and potassium/chlorine ratio) of...
 5. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 28-32, ISSN.1002-0861

  Determination of hydrogen peroxide in mainstream cigarette smoke by highly selective fluorescence method with Amplex Red/HRP

  PENG Shuhai(1); ZHANG Ying(2); LIU Hailin(1); ZHUANG Yadong(2); JIANG Chengyong(1); SUN Shihao(1); ZONG Yongli(1); XIE Jianping(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Technology and Research Center, China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., Nanjing 210093, P.R. China
  A highly selective fluorescence method with Amplex Red HRP was developed to determine the hydrogen peroxide in mainstream cigarette smoke. This method’s LOD=13.5 nmol/L, recovery 98.3 %-101.7 % and RSD<3.17 % (n=5). The level of hydrogen peroxide...
 6. Tobacco Science & Technology, 2012, 4, p. 51-55, ISSN.1002-0861

  Comparison on cytotoxicity of cigarette smoke components trapped at each stage in cambridge filter-solvent-solvent systems

  YAO Jianhua; MI Qili; GENG Yongqin; YANG Yekun; HUANG Haitao; LI Xuemei; MIAO Mingming; TANG Ping
  Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the effects of cigarette smoke trapping on in vitro cytotoxicity test, 3 kinds of trapping systems, including Cambridge filter-pH7.0 PBS-acetone, Cambridge filter-pH7.2 PBS-ethyl acetate and Cambridge filter-pH7.4 PBS-70 %...
 7. Tobacco Science & Technology, 2012, 5, p. 74-78, ISSN.1002-0861

  Isolation, identification and characteristics of nicotine-degrading bacterium strain 5-28

  CHEN Chen(1,2); MA Guanghui(2); LEI Liping(3); ZHOU Wei(2); SHEN Xingjia(1); YANG Jinkui(*2)
  (1) Biological and Chemical Engineering College, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212018, Jiangsu, P.R. China; (2) Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-resources, Yunnan University, Kunming 650091, P.R. China; (3) Yunnan Academy of Tobacco Agricultural Sciences, Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  In order to solve the problem of higher nicotine content in flue-cured tobacco leaves produced in some areas, bacterium strain 5-28, which had the potential of degrading nicotine was isolated from tobacco growing soil in Mile, Yunnan using nicotine...
 8. Tobacco Science & Technology, 2012, 6, p. 63-66, 71, ISSN.1002-0861

  Effects of smoking regime on ammonia delivery in mainstream cigarette smoke

  ZHANG Xia; XU Yong; LIU Wei; JIN Yongcan; CAO Hongyun; HU Shouyi; MA Yan; CHEN Yongkuan; MIAO Mingming
  Key Laboratory of Tobacco Chemistry, Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China
  In order to investigate the influences of smoking regime on the ammonia delivery in mainstream cigarette smoke, 4 cigarette samples were smoked under different smoking regimes on smoking machine, and the ammonia deliveries in mainstream smoke of...
 9. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 29-33, 39, ISSN.1002-0861

  Uncertainty in determination of total alkaloids in flue-cured tobacco with continuous flow method

  ZHANG Wei(1); WANG Ying(1); TANG Gangling(*1); SHAN Hongguang(1); XU Ruyan(2); WANG Xiaochun(2); FAN Guomin(3)
  (1) China National Tobacco Quality Supervision & Test Center, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Xuzhou Cigarette Factory, China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., Xuzhou 221005, Jiangsu, P.R. China; (3) Zhumadian Cigarette Factory, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Zhumadian 463000, Henan, P.R. China
  In order to evaluate the uncertainty in the determination of total alkaloids in flue-cured tobacco with continuous flow method, the cause-effect relationship diagram in the determination was revised and a new mathematical model for measurement...
 10. Tobacco Science & Technology, 2012, 8, p. 34-39, ISSN.1002-0861

  Correlation between main chemical components and aroma components in yellow sun-cured tobacco leaves

  WANG Haoya(1); WANG Yi(2); SUN Li(*1); XIE Lihua(2); MA Xiang(2); ZHANG Qiang(1); QIAN Yingying(2)
  (1) Yunnan Academy of Tobacco Science, Kunming 650106, P.R. China; (2) Technology Center of Hongta Tobacco Group Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  The major chemical components and aroma components in four yellow sun-cured tobacco varieties planted in Yunnan were determined, and the correlation between major chemical components and aroma components were analyzed. The results showed that: 1)...