Search Results

4 results

 1. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2016, 70, abstr. 59

  Determination of nicotine and its metabolites in rat brain using microdialysis coupled with UHPLC-Q-Exactive high resolution mass spectroscopy

  MAO Jian; LU Binbin; LI Peng; LIU Junhui; ZHANG Wenjuan; HONG Guangfeng; HUO Xiankuan; SUN Shihao
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  In order to accurately determine nicotine (Nic) and its metabolites in rat brain, a method of microdialysis coupled with ultra high performance iquid chromatography-high resolution quadrupole-Orbitrap (UHPLC-Q-Exactive) mass spectrometry was established. ...
 2. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2016, 70, abstr. 80

  Volatile components release characteristics of tobacco smoke under heating conditions

  ZENG Shitong(1); CUI Kai(1); LIU Shan(1); TANG Peipei(1); SUN Shihao(1); ZONG Yongli(1); ZHANG Jianxun(1); HU Anfu(2); YANG Jun(2)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China; (2) China Tobacco Zhejiang Industrial Co., Ltd, Zhejiang, China
  In order to investigate volatile components release characteristics of tobacco smoke under heating conditions, seven different tobacco samples including flue-cured tobacco (B2F, C3F, X2F), oriental tobacco (B1, B2) and burley tobacco (B2F, C3F) were ...
 3. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2011, 65, abstr. 73

  A novel model mouth system for evaluation of in vitro release of nicotine and tobacco-specific nitrosamines from moist snuff.

  JIE ZHANG; PENG LI; YONGLI ZONG; SHIHAO SUN; YUBING SONG; JIANPING XIE
  Zhengzhou Tobacco Research Institute, Zhegzhou, Henan, P.R. China.
  It is critical to characterize the release of nicotine and tobacco-specific nitrosamines (TSNA) from smokeless tobacco products for safety evaluation and product quality control. A novel model mouth system for evaluating the in vitro nicotine and TSNA ...
 4. TSRC, Tob. Sci. Res. Conf., 2008, 62, abstr. 70

  Determination of volatile organic acids in flue-cured tobacco by derivatization headspace liquid-phase microextraction coupled to gas chromatography/mass spectrometry

  SUN SHIHAO; XIE JIAN-PING; ZONG YONG-LI
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
  A method coupling derivatization headspace liquid-phase microextraction with gas chromatography-mass spectrometry (DH-LPME/GC-MS) was developed for determining volatile organic acids in flue-cured tobacco. The mixture of N,O-bis(trimethylsilyl) ...