1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2019, Hamburg, STPOST 64

  Analysis of cylinder drying intensity on cut strips based on Enthalpy method

  LIU Ze(1); LU Duanfeng(2); LI Bin(2); ZHU Yong(1); TANG Jun(1); ZHOU Bing(1); FU Liang(1); YANG Qianxu(1); HE Banghua(1)
  (1) R&D Center, China Tobacco Yunnan Industrial Co., Ltd., Kunming, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  Cylinder drying of cut strips is one of the key technologies during the cigarette manufacturing process, which involves complex mass transfer and heat transfer phenomena. In order to study the actual cut strip heating and heat distribution in the...
 2. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2013, Seville, ST 11

  Research on dynamic changes of cut tobacco physical and chemical properties during the over-drying process

  QIU Changgui(1); FENG Wenchao(1,3); LIU Ze(2); ZHU Yong(2); HE Banghua(2); WANG Hui(2); LI Jun(1); HOU Ying(1)
  (1) Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co., Ltd., Kunming, P.R. China; (2) Technology Centre of Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming, P.R. China; (3) Faculty of Chemical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, P.R. China
  In order to investigate the dynamic changes of cut tobacco physical and chemical properties during the over-drying process, the moisture content, the filling values, the microstructure, the routine chemical components, the polyphenols content and the...