Search Results

1 result

  1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2015, Jeju, ST 33

    Study on reduction of harmful components in mainstream cigarette smoke with electric-heating atomisation technology

    ZHANG Xia; ZHU Donglai; LI Shoubo; CHEN Yongkuan; GONG Xiaowei; HAN Jingmei; CUI Zhuwen; JIN Yongcan; MIAO Mingming; HAN Yi
    Non-traditional Tobacco Products Institute, Technology Center of China Tobacco Yunnan Industrial Co., Ltd. of CNTC, Kunming, P.R. China
    A novel cigarette smoking device was designed by adopting electric-heating atomisation technology for the purpose of reducing the harmful components in mainstream cigarette smoke. The smoking device was composed of a cigarette holder and an...