Search Results

10 results

 1. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2023, Cancun, ST 41

  Study on the combustion coupling-matching mechanism of cigarette ash integration during smoking

  WANG Xiaofeng(1); ZHANG Jin(1); WANG Peng(1); ZHANG Xiaoyu(1); ZHANG Yaping(1); ZHANG Qi(2); CAO Yun(1); GUAN Mingjing(1); WANG Le(2); GUO Dongfeng(1); TIAN Huijuan(1); LI Yanyan(1); LI Bin(2); ZHOU Shun(1)
  (1) Key Laboratory of Combustion & Pyrolysis Study of CNTC, Anhui Tobacco Industrial Co., Ltd., Hefei, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  Cigarette paper and cut filler, as direct participants in cigarette combustion, couple with each other during cigarette smouldering, making their combustion interdependent. This combustion coupling-matching phenomenon directly affects the smoke...
 2. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 10

  Modelling and simulation of electromagnetic heating smoking set with multi physical field

  BAO Jun(1); HAN Jingmei(2); LI Zhiqiang(2); ZHANG Jianming(3); LEI Ping(2); SHANG Shanzhai(2); YE Bo(1); MA Jun(1); LI Bin(3)
  (1) Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China; (2) Technical Centre of Yunnan China Tobacco Industry Co., Ltd, Kunming, China; (3) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China
  In heat-not-burn cigarettes, electromagnetic heating has the advantages of uniform heating and fast heating speed compared with traditional resistance plate heating. However, there are still some problems in domestic electromagnetic heating smoking...
 3. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 13

  Numerical simulation of smoke flow field characteristics and temperature distribution of circumferential heated tobacco products

  SUN Zhiwei(1); DU Wen(1); WANG Zhiguo(1); WANG Wei(1); CHEN Jingbo(1); LUO Wei(1); WEN Jianhui(1); HUANG Ping(1); YIN Xinqiang(1); ZHANG Mingjian(2); LI Bin(2); HUANG Zhengwei(3); ZHANG Zhang(3); GUI Qinfeng(3); DAI Hongliang(3)
  (1) Technology Center, China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd, Changsha, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, China; (3) College of Mechanical and Vehicle Engineering, Hunan University, Changsha, China
  Heated tobacco products have gradually become an important development direction and research hotspot of tobacco products because of their remarkable advantages in reducing the releases of harmful components. In order to carry out the research and...
 4. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2021, Online, ST 54

  Effects of cigarette circumference on cigarette ventilation rate during smoking

  DENG Nan(1,2); ZHANG Qi(2); ZHAO Wenkang(2,3); WANG Hui(4); WANG Le(2); TAO Hong(5); YIN Xianzhong(6); DAI Lu(4); GU Junping(5); YU Hongxiao(7); WANG Bing(2); LI Bin(2)
  (1) Instrumental Analysis Center, Xi'an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi, China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Inst. of CNTC, Zhengzhou, Henan, China; (3) China Tobacco Guangxi Ind. Co., Ltd, Nanning, Guangxi, China; (4) China Tobacco Zhejiang Ind. Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang, China; (5) China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd, Guangzhou, Guangdong, China; (6) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd, Zhengzhou, Henan, China; (7) China Tobacco Shandong Industrial Co., Ltd, Jinan, Shandong, China
  Cigarette ventilation is one of the key parameters during cigarette design, that strongly affects cigarette combustion behaviour and the smoke components released. When combustion occurs, smoke is produced and transferred from the cut tobacco to the...
 5. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2019, Hamburg, ST 26

  Digital evaluation of tobacco style and quality by using a support vector machine algorithm with thermal analysis spectra

  LI Qiaoling(1); YIN Chao(2); ZHENG Quanxing(1); YU Yumei(1); LIU Xiucai(1); DENG Xiaohua(1); ZHANG Tinggui(1); ZHONG Jiawei(1); WANG Le(3); XU Hanchun(1); LIN Kai(1); MA Pengfei(1); HUANG Chaozhang(1); LI Bin(3); WU Anan(2)
  (1) Technology Center, China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen, Fujian, P.R. China; (2) College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China; (3) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  In the processes of tobacco blend design and product maintenance of cigarettes, the evaluation of tobacco style and quality is very important. At present, the evaluation method mainly relies on artificial sensory analysis, which is subjective and...
 6. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2019, Hamburg, STPOST 64

  Analysis of cylinder drying intensity on cut strips based on Enthalpy method

  LIU Ze(1); LU Duanfeng(2); LI Bin(2); ZHU Yong(1); TANG Jun(1); ZHOU Bing(1); FU Liang(1); YANG Qianxu(1); HE Banghua(1)
  (1) R&D Center, China Tobacco Yunnan Industrial Co., Ltd., Kunming, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, P.R. China
  Cylinder drying of cut strips is one of the key technologies during the cigarette manufacturing process, which involves complex mass transfer and heat transfer phenomena. In order to study the actual cut strip heating and heat distribution in the...
 7. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2017, Kitzbühel, STPOST 10

  Methods for characterising morphological and structural variations of cut tobacco in cigarettes during smoking

  WANG Liang(1); YIN Donghong(1); XIE Guoyong(1); LI Bin(2); TAN Xinliang(1); DU Wen(1)
  (1) Hunan Industrial Co., Ltd of CNTC, Research and Development Center, Changsha, Hunan, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, P.R. China
  The morphological and structural variations of cut tobacco significantly influence the state of a burning cigarette and the formation of smoke constituents. A series of new methods for characterising the micro-structure of cut tobacco, planar...
 8. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, 2011, Graz, ST 40

  Research on relationship of thermal conductivity, thermal diffusivity, volume thermal capacity of cut tobacco with temperature

  HAN Ying(1,2); YAN Ya-Ming(2); MOU Ding-Rong(1); DONG Wei(1); GONG Rong-Gang(1); LIU Chao-Xian(2); LU Duan-Feng(2); LI Bin(2)
  (1) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R China
  The thermal properties of cut tobacco, such as thermal conductivity, thermal diffusivity and volume thermal capacity, are essential to the analysis of heat and mass transfer in various conditions of tobacco processing. The thermal properties of cut...
 9. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, Aix-en-Provence, 2009, SSPT 13

  Research on measuring thermal properties of cut tobacco by transient plane thermal source method

  HAN Ying; YAN Yaming; LIU Chaoxian; LI Bin; MOU Dingrong
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
  The thermal properties of bulk cut tobacco, such as thermal conductivity, thermal diffusivity, volume specific heat, are essential to the analysis of heat and mass transfer in various tobacco processing conditions. Based on transient plane thermal...
 10. CORESTA Meeting, Smoke Science/Product Technology, Aix-en-Provence, 2009, SSPTPOST 11

  Study on the enhancement of mass transfer in convective drying process of cut tobacco

  LI Bin; LIU Ze; YU Chuanfang; ZHU Wenkui; WANG Hongsheng
  Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou, Henan, China
  The cylinder drier is widely used in the tobacco primary process. It combines the convective heat from the hot air inside the cylinder with the conductive heat from the cylinder wall to dry cut tobacco. Most of the former researches have focused on...