Search Results

48 results

 1. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 47-51., ISSN.1002-0861

  Analysis of harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke

  JIANG Lamei(1); LIAN Wenliu(1); DING Shichao(1); WANG Sheng(2); QIAN Xiaochun(1); TAN Haifeng(1); LIU Feng(1)
  (1) Technology Center of China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd., Changsha 410014, P.R. China; (2) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  In order to determine the harmful aldehyde and ketone compounds in sidestream cigarette smoke, the influences of each part of trapping device and sample preparation on the determined values of eight aldehyde and ketone compounds were investigated. A...
 2. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 52-56., ISSN.1002-0861

  Relationship between physical-chemical indexes and full flavor style degree of flue-cured tobacco leaves

  XUE Chaoqun(1); WANG Jianwei(1); XI Jiaqin(1); YANG Lijun(2)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Zhumadian Tobacco Company of Henan Province, Zhumadian 463000, Henan, P.R. China
  Sixty C3F samples of flue-cured tobacco leaves were collected from Zhumadian to analyze the relationship between physical-chemical indexes and full flavor style degree of leaves with correlation analysis and stepwise regression analysis. The results...
 3. Tobacco Science & Technology, 2012, 1, p. 62-68., ISSN.1002-0861

  Quantitation of surface color of flue-cured tobacco leaves and its relationship with carotenoid

  GUO Weimin(1); WEI Chunyang(1); ZHANG Yanling(1); CAI Xianjie(1); ZHANG Shixiang(1); WANG Jianwei(1); WANG Weichao(2); LI Weiguan(2); CAO Xiaotao(2); YIN Qisheng(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Xiangcheng Branch of Xuchang Tobacco Company, Xiangcheng 461700, Henan, P.R. China
  In order to reveal the possible causes about the color difference among flue-cured tobacco leaves of different growing areas in China, the surface color of tobacco leaves, C3F, from 60 counties in 11 provinces were measured, analyzed and...
 4. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 36-40, ISSN.1002-0861

  Application of multiple factor analysis (MFA) in cigarettes style character analyzing

  LU Longjian(1); CHEN Lei(2); YU Ling(3); WU Da(*3); WANG Mingfeng(4); LIU Baizhan(3); ZHU Zhongliang(*1)
  (1) Department of Chemistry, Tongji University, Shanghai 200092, P.R. China; (2) Shanghai Peony Flavor & Fragrance Co., Ltd., Shanghai 201203, P.R. China; (3) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China; (4) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China
  To analyze the character of cigarettes style, the chemical components in smoke of six cigarette brands from Shanghai, Yunnan and Henan were grouped into 4 categories (spicy, sweet, fruit and fresh notes) according to their flavor characters. The...
 5. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 46-50, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of material parameters on deliveries of seven harmful components in cigarette smoke

  ZHAO Le(1); PENG Bin(1); YU Chuanfang(1); HE Shujie(2); LIU Kejian(1); ZHAO Xiaodong(1); WANG Hongbo(1); GUO Jizhao(1); YAN Quanping(1); YU Jingjing(1); LI Ping(1); XIANG Nengjun(3); MENG Zhaoyu(3); CUI Tao(2); YANG Jun(2); NIE Cong(*1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Chuanyu Industrial Co., Ltd., Chengdu 610066, P.R. China; (3) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi 653100, Yunnan, P.R. China
  To investigate the effects of material parameters on the deliveries of seven harmful components in cigarette smoke, the deliveries of CO, HCN, NNK, NH3, BaP, phenol and crotonaldehyde, in mainstream smoke of forty cigarette samples made with...
 6. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 5-8, ISSN.1002-0861

  Effects of redrying means on processing quality of tobacco strips

  LI Shanlian(1); CHEN Liangyuan(*1); LI Huajie(2); LI Xinfeng(3); LIU Jiangsheng(2); CHANG Mingbin(2)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 361022, Fujian, P.R. China; (3) Longyan Golden Leaf Redrying Co., Ltd., Longyan 364102, Fujian, P.R. China
  To overcome the shortcomings of current redrying technologies, such as larger standard deviation of moisture content, higher shrinkage rate of large strips, loss of tobacco aroma, etc., the strips redried by way of traditional apron conveyor...
 7. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 56-60, 84, ISSN.1002-0861

  Effects of roasting conditions on major aroma components in Burley tobacco

  AN Yi(1); XU Lixia(2); YANG Jing(3); LI Bin(4); MAO Duobin(*3)
  (1) Agricultural College, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, P.R. China; (2) Heilongjiang Tobacco Industrial Co., Ltd., Harbin 150001, P.R. China; (3) School of Tobacco Science and Engineering, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, P.R. China; (4) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  The contents of proline-glucose Amadori compounds and thirteen kinds of alkaline aroma components in burley tobacco were determined after roasting under different conditions, including roasting temperature, air humidity and ending moisture content in...
 8. Tobacco Science & Technology, 2012, 10, p. 77-80, ISSN.1002-0861

  Adsorption purification of TMV antiserum and detection application

  LUO Zhaopeng(1); WEI Chunyang(1); LI Naihui(2); YANG Jun(1); JIN Dawei(1); JIN Lifeng(1); LI Feng(1); LIN Fucheng(1)
  (1) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Linyi Tobacco Limited Company of Shandong Province, Linyi 276003, Shandong, P.R. China
  For the detection of TMV in tobacco, antiserum was prepared by injecting purified TMV virion into mouse and the titer of antiserum was determined after adsorption purification, an ELISA analysis system was established basing on the in-house TMV...
 9. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 10-12, ISSN.1002-0861

  Effects of storing time and temperature on sensory quality of cigarette with thermal-time model

  GU Wenbo(1); YU Ling(1); ZHANG Chaoping(1); LI Yuanshi(2); HUANG Fei(2); LI Dong(3); LUO Dengshan(3); CHEN Chaoying(*1)
  (1) Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, P.R. China; (2) Jilin Tobacco Industrial Co., Ltd., Changchun 130031, P.R. China; (3) Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China
  Taking cigarettes of 7 brands stored in 6 cities as samples, the influences of ambient temperature on the sensory quality of stored cigarettes were investigated. The results showed that: 1) Sensory quality of the samples changed slightly in 6 months....
 10. Tobacco Science & Technology, 2012, 11, p. 13-16, ISSN.1002-0861

  Application of digital image analysis in determination of strip structure

  XU Dayong(1); Yu Na(1); DENG Guodong(1); LI Shanlian(1); SHEN Xiaofeng(2); JIANG Linzhong(3); LI Xinfeng(3); JIANG Huanyuan(4); DU Jinsong(*1)
  (1) Key Laboratory of Tobacco Processing Technology of CNTC, Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; (2) Hongyun Honghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650202, P.R. China; (3) Longyan Golden Leaf Redrying Co., Ltd., Longyan 364102, Fujian, P.R. China; (4) China Tobacco Fujian Industrial Co., Ltd., Xiamen 364022, Fujian, P.R. China
  A new method for determining strip structure with digital image analysis was discussed. The results showed that: 1) digital image analysis method could be used to determine strip structure; the test precision of the method ranged from 1.31 to 31.91...