Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2010, 6, p. 51-56., ISSN.1002-0861

    Effects of smoking environments on chemical property and sensory quality of mainstream cigarette smoke

    GAO CHUAN-CHUAN(1); ZHAO RUI-FENG(2); LIU SHAN(1); RAO GUO-HUA(2); LIU YANG(1); ZENG SHI-TONG(1); RU CHENG-JIE(1); HU JUN(1); SHEN GUANG-LIN(2); HU YOU-CHI(1); ZHAO MING-YUE(1)
    1. Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, P.R. China; 2. China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Guangzhou 510145, P.R. China
    In order to investigate the influence of regional environment on the chemical property and sensory quality of cigarette smoke, the cigarette samples of “Shuangxi” brand were separately smoked in Guangzhou, Anyang, Shenyang and Yuxi, the routine...