Search Results

1 result

  1. Tobacco Science & Technology, 2011, 2, p. 43-46., ISSN.1002-0861

    Relationship between equilibrium moisture content and chemical indexes of flue-cured tobacco

    WANG JIAN-MIN(1); HAN MING(1,2); ZHANG XIANG-HUI(1,3); LIU YAN-LING(1); MU LIN(1); LI KANG(1); JI SONG-YI(1)
    1. Zhengzhou Institute of Light Industry, Zhengzhou 450002, P.R. China; 2. Anyang Cigarette Factory, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Anyang 455004, Henan, P.R. China; 3. Heilongjiang Tobacco Industrial Co., Ltd., Harbin 150001, P.R. China
    In order to investigate the relationship between the chemical indexes and hygroscopicity of flue-cured tobacco, the absorption equilibrium moisture content (AEMC) and desorption equilibrium moisture content (DEMC), total sugar, reducing sugar, total...